Fika Camping開業

【Fika Camping🏕 -小店正式開業🎊】「Fika 」一字源於瑞典文化🇸🇪,簡單可以解作 “take a coffee break”。其實Fika 仲係一種生活態度,享受慢活人生🌿。都市人忙於工作,疲於奔波,難得放假可以放慢腳步,背上裝備,踏進山野間,享受露營☀️。深信露營朋友仔都知道...

閱讀更多